Det sociala elementet

populus (latin) = folket som social kraft

Under 1800-talet växte det fram två ideologier med folket i fokus. Nationalismen (av latinets natio) lade vikten vid den kulturella betydelsen av begreppet folk, medan populismen (av latinets populus) ville ta tillvara folkets sociala kraft för att utmana den politiska, ekonomiska och kulturella eliten. Populismen kan ses som en bärare av det folkliga/demokratiska men även det småskaliga/decentralistiska tankegods som ofta präglat många folkrörelser. Även demokratin (av grekiskans demos) utgår från folket och betonar dess politiska rättigheter. Det enda parti i Sverige som förvaltar arvet från alla dessa tre idéer är Sverigedemokraterna som själva beskriver sig som den nya folkrörelsen.
Historiskt sett har den demokratiska nationalstaten utvecklats till en socialstat, dvs ett välfärdssamhälle. Dagens mångkulturella samhälle är inget socialt hållbart samhälle. Den etniska segregationen hotar på allvar den sociala gemenskapen i samhället. När människor inte känner samhörighet med varandra minskar viljan att bidra till det gemensamma. På så sätt urholkas grunden för den solidariskt finansierade välfärden. Sverigedemokraterna vill återskapa det svenska folkhemmet och en förutsättning för det är att vi starkt begränsar invandringen samtidigt som de invandrare som kommit hit anpassar sig till det svenska samhället och dess normer och värderingar.
Sverigedemokraterna sätter den nationella solidariteten först utan att för den sakens skull glömma medmänniskor i andra delar av världen. Solidariteten med andra folk innebär att vi i första hand hjälper dem i deras närområden.